ผู้บังคับบัญชา
...
พล.ต. ทนงศักดิ์ มหาวงศ์
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
...
พ.อ. ชนะชัย พลเตชา
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
ฝ่ายบริหาร
...
พ.อ. นิพนธ์ บุญศิริ
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
ฝ่ายวิชาการ