ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 พ.ย. 66 วทบ. จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 69 โดยมี พล.ท. ณรงค์ สวนแก้ว จก.ยศ.ทบ. ให้เกียรติมาเป็นประธาน และได้ให้แนวทางในการรับการฝึกอบรมเพื่อการเป็นนักคิด นักบริหาร สามารถวางแผนในระดับยุทธการและยุทธศาสตร์ การเป็นผู้นำที่ดี รวมถึงความเสียสละ สามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้หลังจากพิธีเปิด ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูของนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของ ผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และฝากตัวเป็นศิษย์ที่ดี อีกทั้งเป็นการธำรงรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย ณ หอประชุมกิตติเสนา วทบ. โดยมี พล.ต. ทนงศักดิ์ มหาวงศ์ ผบ.วทบ. เป็นประธานในพิธี
.........................................................
วันที่ 23 พ.ย. 66 วทบ. จัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 69 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความสามัคคีภายในชุด แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ความเสียสละ การวางแผนในการปฏิบัติ และเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 66 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
.........................................................