พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก

พันเอก ฉกาจ ขันตี
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก (ฝ่ายบริหาร)

พันเอก ชนะชัย พลเตชา
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
(ฝ่ายวิชาการ)