ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
วันที่ 9 - 11 ส.ค. 65 วทบ. มอบหมายให้ พ.ต. อำนาจ พุทธเจริญ ตำแหน่ง นายทหารเตรียมการ สอศ.วทบ. ปฏิบัติหน้าที่ กผศ.สอศ.วทบ. เข้าร่วม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างนโยบายการฝึกอบรม และการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.2566 - 2570 ณ ภูสักธารรีสอร์ท อ.เมือง จว.น.ย. โดยมี พ.อ. ธีระชัย สังโกมล รอง ผอ.สกฝ.ยก.ทบ. (2) เป็นประธานฯ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันที่ 11 ส.ค. 65 เวลา 1330 ผบ.วทบ. และ พ.อ.ยุทธนาฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร วทบ. ชุดที่ 68 ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (1) อาคาร 1 ชั้น B บก.ทบ. โดยมี ผช.ผบ.ทบ.(1) เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ สอศ.วทบ. จะสรุปนำเรียนต่อไป