ภาพกิจกรรม

วันที่ 26 พ.ค.66 เวลา 1030 พ.อ. นิพนธ์ บุญศิริ รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) และ พ.อ. ปราโมท หม่อมศิลา อจ.วทบ.ปฏิบัติหน้าที่ หก.กธก.วทบ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสอบขั้นตอนที่ 2 (ภาคปฏิบัติ) การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องวิชิตสรการ ยศ.ทบ. โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ. (1) เป็นประธาน ฯ
วันที่ 26 พ.ค.66 เวลา 0700 พ.อ. นิพนธ์ บุญศิริ รอง ผบ.วทบ. (ฝวก.) พร้อมด้วย พ.อ.ประภาส แก้วศรีงาม อจ.อก.สอศ.วทบ. เป็นแทน วทบ. เข้าร่วมงานสถาปนาเหล่าทหาร สส. ครบรอบปีที่ 99 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 บก.สส. โดยมี ผช.ผบ.ทบ.(1) เป็นประธาน ฯ