ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
วันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 1330 -1500 วทบ. มอบให้ผู้แทน พ.ท.พงศ์ปณต อรุณสุวรรณ หน.ศร. ชรก.วทบ.ยศ.ทบ.ปฏิบัติหน้าที่ อจ.สยผ.วทบ.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการฝึกซ้อมและทดสอบแผนการป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังของ ทภ. ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ.โดยมี พ.อ.บรรศิริ บัวเผื่อน ผอ.กฝจย.ศพย.ยศ.ทบ.เป็นประธานการประชุมฯผ่านระบบ Zoom Meeting ในประเด็นเพื่อยืนยัน การปรับแก้ แบบตรวจสอบฯให้มีความสมบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสรุปการประชุม จะนำเรียนเพื่อกรุณาทราบต่อไป
วันที่ 12 พ.ค.65 เวลา 1300 -​ 1600 พ.อ.ปริญญา ฉายะพงษ์ ผช.อจ.อก.สมย.วทบ. และผู้แทน นศ.วทบ. จำนวน 3 นาย เข้าร่วมการประชุมการจัดทำผลงานวิชาการยุทธศาสตร์ทหารร่วม 4 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/65 ณ ห้องประชุม วสท.สปท. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้ 1. ธีมการจัดทำหนังสือจะจัดทำเล่มฉบับเต็ม 1 เล่ม เป็น E book และทำเล่มเล็ก 4สี ฉบับย่อ สำหรับพิมพ์แจกจ่าย ในวงเงิน 100,000 บาท (วสท.รับผิดชอบงบประมาณ) 2.ธีมในเรื่องการจัดทำเนื้อหา/ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็น ธีม ของ Multi Domain 3.กำหนดวันจัดประชุม/ขอบเขตงานที่ต้องทำ เป็นตามแผนงานที่จัดทำเว้นการประชุมครั้งที่ 2 จะหารือวันที่กับ ว.การทัพอีกครั้ง 4 กำหนดให้ได้แผนงาน/โครงการ ภาพรวม ก่อนเข้าพบ ผบ.ทสส. ครั้งที่1 ใน 28 มิ.ย.65