ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันพุธที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 0600 สักการะก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมการสาธิตอาวุธของ นศ.วทบ.ชุดที่ 64 กลุ่ม A ณ นสศ. ศป. ศม.ในพื้นที่ จว.ล.บ.และ จว.ส.บในห้วงวันที่ 14 -15 พ.ย.61
เมื่อวันพุธที่ 13 พ.ย.61 เวลา 0900 ประชุมเตรียมความพร้อม ทดสอบประเมินความรู้ ผู้บังคับหน่วย ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผบ.วทบ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 112