ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 1330 ​คณะผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และ นศ.วทบ.ชุดที่ 64 กลุ่ม A เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์​ ศสภ.ยก.ทหาร​ โดยมี พล.ต.ธิติชัย เทียนทอง รอง.จก.ยก.ทท ให้การต้อนรับฯ ณ บก.ทท.​
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62 เวลา 0720 รร.สธ.ทบ. ได้เปิดการศึกษาหลักสูตร นบส. ชุดที่ 39 โดยเชิญ พ.อ. ตุลธร นวพิตร รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นผู้บรรยายฯ ณ รร.สธ.ทบ.