ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 1600 น. กำลังพล วทบ. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุป การบรรยายขยายผล วิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ ณ ห้องเรียนรวม 1 รร.สธ.ทบ.
วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 0930 ประชุมซักซ้อมใหญ่ในการต้อนรับคณะ จก.ยศ.ทอ. โดยมี ผบ.วทบ. เป็นประธานฯ