ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันอังคารที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 1300 การประชุมพิจารณาบำเหน็จ กำลังพล วทบ. ประจำปี 2562 ครึ่งปีหลัง โดยมี ผบ.วทบ. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 112
เมื่อวันอังคารที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 0900 การประชุมชี้แจงและสั่งการ นขต.บก.วทบ.และ นขต.วทบ.ครั้งที่ 5/62 โดยมี ผบ.วทบ. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 112