ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อจันทร์ที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 1030 ประชุมนโยบายการจัดการเรียนการสอน นศ. หลักสูตรหลักประจำที่ ชุดที่ 65 โดยมี ผบ.วทบ. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 112
เมื่อจันทร์ที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 0900 ประชุมการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้าเป็นพนักงานราชการ วทบ. โดยที ผบ.วทบ. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 112