ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เม.ย. 62 เวลา 0900 ประชุมการศึกษาสถาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคใต้ โดยมี ผบ.วทบ. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 112
วันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย. 62 เวลา 1000 ประชุมคณะกรรมการฯ การจัดทำยุทธศาสตร์กองทัพบกของนักศึกษา ชุดที่ 64 โดยมี รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 112