ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ก.พ. 62 เวลา 1600 น รอง.ผบ.วทบ(ฝวก.) ได้บรรยายเรื่องการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ของวทบ. แด่ พล.ต ทรงศักดิ์ รองทิม รอง.ผบ.วสท. และคณะอาจารย์ ณ วสท.
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ก.พ.62 เวลา 0830 น กิจกรรมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธานในพิธี ณ วัดน้อยนพคุณ