ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันพุธที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 0930 ประชุมการประเมิน โอกาสและความเสี่ยงในการทำแผนบริหารความเสี่ยงการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย โดยมี รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 112
เมื่อวันอังคารที่ 11 ธ.ค. 61 เวลา 0800 รวมแถวกำลังพล ในการฝึกทบทวนวินัยสำหรับนายทหารชั้นประทวน/ลูกจ้างและพนักงานราชการ