ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
วันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย. 62 เวลา 0800 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี วทอ. โดยมี จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานฯ ณ วทอ.ยศ.ทอ.
วันพุธที่ 10 เม.ย. 62 เวลา 1400 ผบ.วทบ. ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ยศ.ทบ. ประจำปี 2562 โดยมี จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บริเวณหอพระพุทธสิงห์ชัยมงคล กอศจ.ยศ.ทบ.