ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันอังคารที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 0800 รวมแถวกำลังพล ในการฝึกทบทวนวินัยสำหรับนายทหารชั้นประทวน/ลูกจ้างและพนักงานราชการ
เมื่อวันอังคารที่ 25 มิ.ย. 62 เวลา 0700 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานพิธีทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดกำลังพลประจำเดือน มิ.ย.ณ ห้องอาหาร VIP