ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ก.พ.62 คณะผบ.วทบ.คณาจารย์ นศ.วทบ.หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 64. รับฟังสรุปการบรรยายสรุปจาก ยก.ทท. และเยี่ยมชมการฝึกเสนาธิการ(STAFFEX) ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทษรถ จว.พ.ล.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ. 62 เวลา 0545 น ผบ.วทบ. และคณะฯ สักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนการเดินทางไปการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ CG19 ณ จว.พ.ล.