ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธ.ค.60 เวลา 1250 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) และคณะ ฯ เดินทางไปร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนารถ ณ พล.ร.9 - เวลา 1300 - 1400 รับฟังการบรรยายสรุปจาก สนจ.ก.จ.โดย ผจว.ก.จ.ได้มอบให้ พ.อ.กุศล เทพมงคล รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ก.จ.เป็นผู้บรรยายฯ - เวลา 1400 - 1500 รับชมการบรรยายสรุปโดยวีดีทัศน์จาก พล.ร.9/กกล.สุรสีห์/กอ.รมน.ภาค1 สย.2 โดยมี พ.อ.ฐกัด หลอดศิริ รอง ผบ.พล.ร.9 ให้การต้อนรับฯ
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธ.ค.60 คณะ ผบ.ชา ,อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี พล.ต.ทรงยศ อินทรเนตร เสธ.กช.กรุณาให้การต้อนรับที่สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี กช. - เวลา 0810 - 0900 รับชมการบรรยายสรุปโดยวีดีทัศน์ จาก กช. - เวลา 0900 - 0930 รับฟังการบรรยายสรุปจาก พล.พน.1 โดยมี พ.อ.มนิตย์ ศิริรัตนากูล เสธ.พล.พน.1 เป็นผู้บรรยายฯ - เวลา 0930 - 1000 รับฟังการบรรยายสรุปจาก มทบ.16 โดยมี พ.อ.ศิระวุฒิ วะน้ำค้าง รอง ผบ.มทบ.16 เป็นผู้บรรยายฯ