ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันอังคารที่ 23 ม.ค.61 เวลา 1315 รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) , คณาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จว.พ.ล.โดยมี นาย วินัย สุคันธวรัตน์ ผอ.กองการศึกษา ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เป็นสถานที่เรียนรู้ ศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ของ จว.พ.ล.
เมื่อวันอังคารที่ 23 ม.ค.61 เวลา 1330 ผบ.วทบ. , คณาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ โรงงานคัดแยกขยะรีไซเคิล วงษ์พานิชย์ อ.เมือง จว.พ.ล.โดยมี ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการ ฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม โรงงาน ฯ เพื่อให้ นศ.ฯ ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน วิธีการ และผลประกอบการ รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนกับภาครัฐในการช่วยพัฒนาประเทศ , การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ , สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการบริหารจัดการองค์ของตน/กองทัพ ต่อไป