ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
12 ต.ค.60, เวลา 0800 - 0900 จก.ยศ.ทบ.ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 63 ณ วิทยาลัยการทัพบก
10 ต.ค.60 พ.อ.ตุลธร นวพิตร อจ.อก.สยผ.วทบ.บรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ การต่อต้านการก่อการร้าย และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ 4 ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก