ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
18 ธ.ค.60 เวลา 0930 - 1200 น. รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นผู้แทน ผบ.วทบ. ร่วมงานวันทหารปืนใหญ่ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธ.ค.60 เวลา 0930 ผบ.วทบ. , อาจารย์และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ บก.สอ.บช.ตชด. จว.พ.บ.โดยมี พ.ต.อ.ศักดิ์สิทธ์ อินทชาติ รอง ผบก.สอ.บช.ตชด.ให้การต้อนรับ ฯ และ พ.ต.ท.ประชา วังคีรี สว.ฝอ.บก.สอ.บช.ตชด.เป็นผู้บรรยายสรุป ฯ ณ ห้องเทอดไท และเข้าเยี่ยมชมกิจการโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม : - กลุ่มที่ 1 เยี่ยมชม ณ ห้อง simmulater - กลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมการสาธิตอาวุธ static display