ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.60 เวลา 0915 ผบ.วทบ.เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส พล.ต.สุรัตน์ แสงสว่างดำรง ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.ได้รับโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศสูงขึ้น ณ สง.ศพย.ยศ.ทบ.
เมื่อวันพุธที่ 14 มี.ค.61 เวลา 1500 รวมแถวกำลังพล เพื่อออกกำลังกายประจำสัปดาห์