ปรัชญาการศึกษา :"แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
 ปณิธาน : เตรียมบุคลากรของกองทัพ ให้เป็นผู้นำในระดับยุทธศาสตร์ และผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ที่ยึดมั่น ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 เอกลักษณ์ของสถาบัน  : การวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการทัพ/การยุทธ์หลัก และการอำนวยการยุทธ์
 อัตลักษณ์ : นักคิด นักบริหาร และผู้นำทางยุทธศาสตร์ มีคุณธรรม จริธรรม ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
กิจกรรมของหน่วย
   
 
   
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธ.ค.60 เวลา 0900 ผบ.วทบ.และกำลังพล วทบ.ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.60 โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธาน ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ ยศ.ทบ.
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธ.ค.60 เวลา 1330 ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมประสานงาน "การแบ่งมอบการปฏิบัติในการสอบความรู้ผู้บังคับการกรมทั่วประเทศ" ณ ห้องประชุม 112