ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
       
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 (กลุ่ม B) เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาซื้อ
ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 (กลุ่ม A และ B) เดินทางไปฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 (กลุ่ม A และ B) เดินทางไปฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 (กลุ่ม A) เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 (กลุ่ม B) เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 (กลุ่ม A) เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๔ (กลุ่ม A และ B) เดินทางไปฝึกอำนวยการยุทธ์นอกที่ตั้ง  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๔ (กลุ่ม B) เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคใต้  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ ๖๔ (กลุ่ม A) เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานภาคเหนือ  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์ธุรการอื่นๆ จำนวน 22 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งอุปกรณ์ธุรการอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาซื้อ
กองทัพบก โดย วิทยาลัยการทัพบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม