ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
 
       
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาซื้อ
กองทัพบก โดย วิทยาลัยการทัพบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ยกเลิกประกาศ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย วิทยาลัยการทัพบก เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา กองทัพบก โดย วิทยาลัยการทัพบก จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เปิดเผยข้อมูลราคากลาง
เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกวดราคาซื้อ
กองทัพบก โดย วิทยาลัยการทัพบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 (กลุ่ม B) เดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ครั้งที่ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 (กลุ่ม A) เดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ครั้งที่ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 (กลุ่ม B) เดินทางไปเยี่ยมชมการฝึก CG2019 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 (กลุ่ม A) เดินทางไปศึกษาสภาวะแวดล้อมและ ดูงานในพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สำหรับการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ประจำปีงบประมาณ 2562  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  เลือนประกาศ การคัดเลือกผู้ประกอบการ สำหรับการจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามที่วิทยาลัยการทัพบก ได้มีการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน ให้กับนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 ประจำปีงบประมาณ 2562 และจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 10 ต.ค.61 ตามรายละเอียดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั้น เนื่องจากผู้บังคับบัญชาติดภารกิจสำคัญของหน่วย จึงขอเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเป็นวันที่ 11 ต.ค.61 เวลา 11.00 น.

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 64 (กลุ่ม A) เดินทางไปเยี่ยมชมการสาธิตอาวุธของ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และศูนย์การทหารม้า ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ... ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะ เพื่อนำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 62 เดินทางไปเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานวุฒิบัตร และเข็มแสดงวิทยฐานะแสนยาธิปัตย์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ... ข้อมูลเพิ่มเติม