งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 135 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
กระบวนการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของทหารกองประจำการ ในกองทัพบกก่อนปลดประจำการ
2
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลและ บุคลากรในหน่วยหรือองค์การ
3
กลวิธีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่เพิ่มขึ้น
4
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5
การคงอยู่ในราชการของแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของกองทัพบก
6
การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลประจำวัน กับการลดความเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารกองประจำการ
7
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย
8
การจัดตั้งเหล่าทหารการบินในกองทัพบก
9
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
10
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มทบ.42
11
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของชาวโรฮีนจา
12
การตรวจการจัดหาของกรมจเรทหารบกสามารถช่วยลดข้อบกพร่องของ กรมฝ่ายยุทธบริการได้
13
การตรวจความหนาแน่นของกระดูก กับการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลกองทัพบก
14
การตอบสนองต่อปัญหาอุทกภัยของระบบการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15
การตอบสนองต่อภารกิจพัฒนาประเทศของกองพลพัฒนาที่ 3 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
16
การตัดสินใจของทหารกองเกินร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
17
การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโตของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
18
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกองทัพไทย
19
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
20
การนำระบบการคัดเลือกกำลังพลมาใช้ในหน่วยรบพิเศษ กองทัพบกไทย
21
การนำวิธีการซ่อมบำรุง แบบ OPEN – END รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน อีซูซุ FTS มาใช้ใน กองทัพบก
22
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมภายในชุมชนทหารมีความยั่งยืน
23
การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการป้องกันฐานบินในยุคไทยแลนด์ 4.0
24
การบริหารจดั การขยะมลู ฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ในค่ายกรมหลวงชมุ พร หน่วยบญั ชาการนาวิกโยธิน
25
การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงานของ กองทัพบก
26
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์
27
การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ( POST EXCHANGE : PX ) กองทัพภาคที่ 3
28
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
29
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
30
การปฏิบัติการข่าวสารภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ของกองทัพไทย
31
การประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของกองทัพบก
32
การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรมดุริยางค์ทหารบก
33
การปลูกจิตสำนึกสื่อมวลชน
34
การป้องกันโรคหัวใจให้นายทหารสัญญาบัตร เพื่อคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
35
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
36
การฝึกหลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซลเพิ่มขีดความสามารถกำลังพล สำรองของกองทัพบก
37
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศของฌาปนสถานกองทัพบก
38
การพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน
39
การพัฒนาการปราบปรามยาเสพติด ของกองกำลังผาเมือง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
40
การพัฒนาการใช้งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสำหรับกองทัพบกไทย
41
การพัฒนากำลังพลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วย
42
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก ด้านการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร
43
การพัฒนาครูทหารใหม่ เพื่อดำเนินการฝึกทหารใหม่ตามมาตรฐานกองทัพบก โดยกระบวนการสอนงาน (coaching) และปรึกษาดูแล (mentoring)
44
การพัฒนาบทบาททางการเมืองของประชาชนไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขในพุทธศตวรรษที่ 26
45
การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศเพื่อให้เกิด การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
46
การพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาในการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
47
การพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่ 1
48
การพัฒนาศักยภาพทางไซเบอร์ ของกระทรวงกลาโหม
49
การรวบรวมประวัติศาสตร์ท้าวสุรนารี เพื่อส่งเสริมงานด้านกิจการพลเรือนของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
50
การรับรู้ เข้าใจ และความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบกในการทำรัฐประหารกรณีศึกษา ก่อนและหลัง การทำรัฐประหารยุค คมช. และ ก่อนและหลังการทำรัฐประหารยุค คสช.
51
การละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
52
การศึกษาความคุ้มค่าการจัดหายานพาหนะสายขนส่งของกองทัพบกโดยวิธีเช่า
53
การศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน
54
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพล ในกองการประชุมสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
55
การส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่จัดหาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ หลักนิยมของกองทัพสหรัฐอเมริกา
56
การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
57
การส่งเสริมสุขภาพชายวัยทองเพื่อพัฒนากองทัพบกในอนาคต
58
การสร้างความปรองดองในสังคมไทย
59
การสร้างผู้ตามที่มีประสิทธิผลของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
60
การสร้างฝายชะลอน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น