งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 125 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
กระบวนการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของทหารกองประจำการ ในกองทัพบกก่อนปลดประจำการ
2
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลและ บุคลากรในหน่วยหรือองค์การ
3
กลวิธีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่เพิ่มขึ้น
4
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
5
การคงอยู่ในราชการของแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของกองทัพบก
6
การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลประจำวัน กับการลดความเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารกองประจำการ
7
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย
8
การจัดตั้งเหล่าทหารการบินในกองทัพบก
9
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
10
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มทบ.42
11
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของชาวโรฮีนจา
12
การตรวจการจัดหาของกรมจเรทหารบกสามารถช่วยลดข้อบกพร่องของ กรมฝ่ายยุทธบริการได้
13
การตรวจความหนาแน่นของกระดูก กับการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลกองทัพบก
14
การตอบสนองต่อภารกิจพัฒนาประเทศของกองพลพัฒนาที่ 3 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
15
การตัดสินใจของทหารกองเกินร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
16
การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโตของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
17
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกองทัพไทย
18
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
19
การนำระบบการคัดเลือกกำลังพลมาใช้ในหน่วยรบพิเศษ กองทัพบกไทย
20
การนำวิธีการซ่อมบำรุง แบบ OPEN – END รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน อีซูซุ FTS มาใช้ใน กองทัพบก
21
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมภายในชุมชนทหารมีความยั่งยืน
22
การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงานของ กองทัพบก
23
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์
24
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทัพบก
25
การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ( POST EXCHANGE : PX ) กองทัพภาคที่ 3
26
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
27
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนอง
28
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
29
การปฏิบัติการข่าวสารภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ของกองทัพไทย
30
การประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของกองทัพบก
31
การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรมดุริยางค์ทหารบก
32
การปลูกจิตสำนึกสื่อมวลชน
33
การป้องกันโรคหัวใจให้นายทหารสัญญาบัตร เพื่อคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
34
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
35
การฝึกหลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซลเพิ่มขีดความสามารถกำลังพล สำรองของกองทัพบก
36
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศของฌาปนสถานกองทัพบก
37
การพัฒนาการปราบปรามยาเสพติด ของกองกำลังผาเมือง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
38
การพัฒนาการใช้งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสำหรับกองทัพบกไทย
39
การพัฒนากำลังพลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วย
40
การพัฒนาครูทหารใหม่ เพื่อดำเนินการฝึกทหารใหม่ตามมาตรฐานกองทัพบก โดยกระบวนการสอนงาน (coaching) และปรึกษาดูแล (mentoring)
41
การพัฒนาบทบาททางการเมืองของประชาชนไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขในพุทธศตวรรษที่ 26
42
การพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาในการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
43
การพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่ 1
44
การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพดิจิทัลส่วนบุคคลกองทัพบก
45
การพัฒนารูปแบบการจัดการฝึก เพื่อบูรณาการงานฝึกของกองทัพบกโดยกระบวนการจัดเรียง (Defragment) และการจัดการใหม่ (Re-Management)
46
การพัฒนาศักยภาพทางไซเบอร์ ของกระทรวงกลาโหม
47
การพัฒนาโรงงานแบตเตอรี่ทหารเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
48
การรวบรวมประวัติศาสตร์ท้าวสุรนารี เพื่อส่งเสริมงานด้านกิจการพลเรือนของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
49
การรับรู้ เข้าใจ และความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบกในการทำรัฐประหารกรณีศึกษา ก่อนและหลัง การทำรัฐประหารยุค คมช. และ ก่อนและหลังการทำรัฐประหารยุค คสช.
50
การศึกษาความคุ้มค่าการจัดหายานพาหนะสายขนส่งของกองทัพบกโดยวิธีเช่า
51
การศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน
52
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพล ในกองการประชุมสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
53
การส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่จัดหาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ หลักนิยมของกองทัพสหรัฐอเมริกา
54
การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
55
การส่งเสริมสุขภาพชายวัยทองเพื่อพัฒนากองทัพบกในอนาคต
56
การสร้างความปรองดองในสังคมไทย
57
การสร้างผู้ตามที่มีประสิทธิผลของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
58
การสร้างฝายชะลอน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
59
การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อการปฏิรูปประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
60
การอำนวยการยุทธ์ร่วมของศูนย์บัญชาการทางทหาร ในภาวะสงคราม