งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 135 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
1
กรณีศึกษาการพัฒนาศักยภาพกาลังพลบรรจุใหม่ มณฑลทหารบกที่ 24
2
กระบวนการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพของทหารกองประจำการ ในกองทัพบกก่อนปลดประจำการ
3
กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลและ บุคลากรในหน่วยหรือองค์การ
4
กลวิธีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่เพิ่มขึ้น
5
การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังเหตุการณ์ 911
6
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาคตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
7
การคงอยู่ในราชการของแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลของกองทัพบก
8
การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงส่วนบุคคลประจำวัน กับการลดความเจ็บป่วยจากความร้อนในการฝึกทหารกองประจำการ
9
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
10
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน ของหน่วยในกองทัพบก
11
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย
12
การจัดตั้งเหล่าทหารการบินในกองทัพบก
13
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
14
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มทบ.42
15
การดาเนินงานจัดตั้งหมู่บ้านปลอดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ส่วนแยก 1
16
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของชาวโรฮีนจา
17
การตรวจการจัดหาของกรมจเรทหารบกสามารถช่วยลดข้อบกพร่องของ กรมฝ่ายยุทธบริการได้
18
การตรวจความหนาแน่นของกระดูก กับการตรวจร่างกายประจำปีของกำลังพลกองทัพบก
19
การตอบสนองต่อปัญหาอุทกภัยของระบบการบริหารความ ต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20
การตอบสนองต่อภารกิจพัฒนาประเทศของกองพลพัฒนาที่ 3 ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3
21
การตัดสินใจของทหารกองเกินร้องขอเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
22
การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโตของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรในสังกัด กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
23
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกองทัพไทย
24
การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
25
การนำระบบการคัดเลือกกำลังพลมาใช้ในหน่วยรบพิเศษ กองทัพบกไทย
26
การนำวิธีการซ่อมบำรุง แบบ OPEN – END รถยนต์บรรทุก ขนาด 2 1/2 ตัน อีซูซุ FTS มาใช้ใน กองทัพบก
27
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ธุรกิจขนาดย่อมภายในชุมชนทหารมีความยั่งยืน
28
การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาการป้องกันฐานบินในยุคไทยแลนด์ 4.0
29
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ในค่ายกรมหลวงชุมพร หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
30
การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงานของ กองทัพบก
31
การบริหารจัดการคลังสิ่งอุปกรณ์สายการสัตว์
32
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของกองทัพบก
33
การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ ( POST EXCHANGE : PX ) กองทัพภาคที่ 3
34
การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติกับความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
35
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดระนอง
36
การบริหารจิตเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นาทางทหาร
37
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
38
การปฏิบัติการข่าวสารภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย ของกองทัพไทย
39
การประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของกองทัพบก
40
การปรับปรุงงานการสารวจวิธีการจัดปริมาณงาน และกาลังพลของกองทัพบก
41
การปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานของกองกาลังป้องกันชายแดน ด้าน สปป.ลาว เพื่อรองรับสภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป
42
การปรับโครงสร้างองค์การ : ศึกษาเฉพาะกรมดุริยางค์ทหารบก
43
การปลูกจิตสำนึกสื่อมวลชน
44
การป้องกันภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
45
การป้องกันโรคหัวใจให้นายทหารสัญญาบัตร เพื่อคงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
46
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
47
การฝึกหลักสูตรกระโดดร่มแบบพาราเซลเพิ่มขีดความสามารถกำลังพล สำรองของกองทัพบก
48
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ ของฌาปนสถานกองทัพบก
49
การพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศของฌาปนสถานกองทัพบก
50
การพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน
51
การพัฒนาการปราบปรามยาเสพติด ของกองกำลังผาเมือง ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
52
การพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา
53
การพัฒนาการใช้งานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสำหรับกองทัพบกไทย
54
การพัฒนากาลังพลสารองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีประสิทธิภาพของกองทัพบกไทย
55
การพัฒนากำลังพลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วย
56
การพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 27 เพื่อทดแทนการเกษียณอายุราชการ
57
การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
58
การพัฒนาขีดความสามารถของกองพลทหารปืนใหญ่ และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของระบบค้นหาเป้าหมาย
59
การพัฒนาครูทหารใหม่ เพื่อดำเนินการฝึกทหารใหม่ตามมาตรฐานกองทัพบก โดยกระบวนการสอนงาน (coaching) และปรึกษาดูแล (mentoring)
60
การพัฒนางานการฝึกและศึกษา ในหลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า