งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 135 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
61
การพัฒนางานด้านการส่งกาลังบารุงของกรมการทหารสื่อสาร
62
การพัฒนางานด้านความมั่นคงระดับกองอานวยการ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
63
การพัฒนาบทบาททางการเมืองของประชาชนไทย ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขในพุทธศตวรรษที่ 26
64
การพัฒนาบุคลากรด้านการข่าว มณฑลทหารบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3
65
การพัฒนาประสิทธิภาพการบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 32
66
การพัฒนาประสิทธิภาพของชุดประสานการยิงสนับสนุนของทหาร ปืนใหญ่เพื่อสนับสนุนภารกิจการรบ อากาศ – พื้นดิน ที่ใช้ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
67
การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศเพื่อให้เกิด การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
68
การพัฒนาระบบการซ่อมบารุงยานพาหนะสายขนส่ง ของกองซ่อม กรมการขนส่งทหารบก
69
การพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาในการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
70
การพัฒนาระบบจัดการกาลังพลของกองทัพภาคที่ 1
71
การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กองทัพภาคที่ 2
72
การพัฒนาระบบส่งกาลังบารุงกองบัญชาการช่วยรบที่ 3
73
การพัฒนาระบบส่งกาลังบารุงของกรมการทหารช่าง
74
การพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงกองทัพภาคที่ 1
75
การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพดิจิทัลส่วนบุคคลกองทัพบก
76
การพัฒนารูปแบบการจัดการฝึก เพื่อบูรณาการงานฝึกของกองทัพบกโดยกระบวนการจัดเรียง (Defragment) และการจัดการใหม่ (Re-Management)
77
การพัฒนาศักยภาพทางไซเบอร์ ของกระทรวงกลาโหม
78
การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณตามแผนงานของ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
79
การพัฒนาแนวทางในการเสริมสร้างคุณลักษณะ และขีดความสามารถหลักของนักรบพิเศษ
80
การพัฒนาโรงงานแบตเตอรี่ทหารเพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0
81
การรวบรวมประวัติศาสตร์ท้าวสุรนารี เพื่อส่งเสริมงานด้านกิจการพลเรือนของกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
82
การรับรู้ เข้าใจ และความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบกในการทำรัฐประหารกรณีศึกษา ก่อนและหลัง การทำรัฐประหารยุค คมช. และ ก่อนและหลังการทำรัฐประหารยุค คสช.
83
การลดการบุกรุกพื้นที่ฝึกของกองทัพภาคที่ 3
84
การลดข้อบกพร่องของหน่วยรบ หน่วยสนับสนุนการรบ และหน่วยสนับสนุนการช่วยรบ จากการตรวจกิจการทั่วไป ของกรมจเรทหารบก
85
การละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
86
การวางแผนและพัฒนาระบบการฝึกวิชาชีพ ทหารกองประจาการก่อนปลดประจาการ
87
การศึกษาความคุ้มค่าการจัดหายานพาหนะสายขนส่งของกองทัพบกโดยวิธีเช่า
88
การศึกษาจีโนมของทหารกองประจาการเพื่อป้องกันโรคลมร้อน
89
การศึกษาบทบาทและภารกิจของกรมดุริยางค์ทหารบกเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
90
การศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน
91
การศึกษาผลกระทบของการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของไทยในพื้นที่จังหวัดน่าน
92
การศึกษาสภาพแวดล้อมในการเกิดรัฐประหาร
93
การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพล ในกองการประชุมสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
94
การส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ที่จัดหาในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้ หลักนิยมของกองทัพสหรัฐอเมริกา
95
การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
96
การส่งเสริมสุขภาพชายวัยทองเพื่อพัฒนากองทัพบกในอนาคต
97
การสร้างความปรองดองในสังคมไทย
98
การสร้างผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารของมณฑลทหารบกที่ 15 ให้เป็นแหล่งข่าวภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
99
การสร้างผู้ตามที่มีประสิทธิผลของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
100
การสร้างฝายชะลอน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
101
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกาลังพลมณฑลทหารบกที่ 17
102
การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อการปฏิรูปประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
103
การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานไฟฟ้าของกองทัพบก
104
การอำนวยการยุทธ์ร่วมของศูนย์บัญชาการทางทหาร ในภาวะสงคราม
105
การเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยต่อภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงเพื่อต่อสู้กับสงครามไซเบอร์
106
การเปรียบเทียบความคุ้มค่าการจัดหายานพาหนะของ กองทัพบกโดยวิธีจ้างเหมากับการจัดหายานพาหนะให้กับหน่วย
107
การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการ กับบทบาทสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อความมั่นคงของรัฐ
108
การเพิ่มประสิทธภาพกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงและวิทยาการข้อมูล
109
การเพิ่มประสิทธิผลกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนทหารในโรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการของ กองทัพบกด้วยห้องเรียนที่มีความสุข
110
การเพิ่มประสิทธิผลแก่ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในโรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
111
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารที่ราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก
112
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร ศุนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน
113
การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ด้วยระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ ของ กองทัพภาคที่ 2
114
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกำลังพลในมณฑลทหารบกที่ 27
115
การเพิ่มแรงจูงใจการปฏิบัติงานนายทหารชั้นประทวน กองทัพน้อยที่ 2
116
การเรียนผู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของทหารกองประจาการ กรมทหารราบที่ 9
117
การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้วยโปรแกรมการฝึกทหารใหม่ กับการพัฒนาความหนาแน่นมวลกระดูก พลทหารกองประจำการกองทัพบก
118
การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42
119
การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42
120
การเสริมสร้างและพัฒนานักรบไซเบอร์ของกองทัพบก สาหรับการปฏิบัติการเชิงรุก