งานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 135 เรื่อง
 
ค้นหาจากชื่อเรื่อง :
 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
61
การเพิ่มประสิทธภาพกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงและวิทยาการข้อมูล
62
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารที่ราชพัสดุ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก
63
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตร ศุนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน
64
การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ด้วยระบบส่งกำลังบำรุงอัตโนมัติ ของ กองทัพภาคที่ 2
65
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกำลังพลในมณฑลทหารบกที่ 27
66
การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้วยโปรแกรมการฝึกทหารใหม่ กับการพัฒนาความหนาแน่นมวลกระดูก พลทหารกองประจำการกองทัพบก
67
การเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้กับ นักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42
68
การเอาชนะโรคมาลาเรียภัยคุกคามต่อกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม
69
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้กับยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
70
การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะ มีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของกองทัพไทย
71
การใช้วงรอบข่าวกรองในการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในค่ายพักของกรมการทหารช่าง
72
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
73
การใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการเพิ่มการรับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
74
การใช้เส้นรอบคอ ในการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพในกำลังพลกองทัพบก
75
การใช้โครงสร้างระบบอาคารสำเร็จรูปแบบประสานพิกัด ในงานก่อสร้าง อาคารสิ่งปลูกสร้างของกองทัพบก
76
ข้อจำกัดทางกฏหมายในกระบวนการยุติธรรมของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ กรณีสิทธิการอุธรณ์ฎีกา
77
ความผูกพันและประสิทธิภาพของกำลังพลกรมสวัสดิการทหารบก
78
ความสัมพันธ์ของดัชนีมวลกายต่อการเกิดการบาดเจ็บจากความร้อน ในการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก
79
ความเชื่อ ความศรัทธา ความหวัง ความมั่นคงของประเทศ กรณีศึกษา : กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในการสนับสนุนรัฐบาลเพื่อการลงประชามติ พ.ศ. 2559
80
คู่มือการจัดทำงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
81
จริยธรรมกับแนวคิดความมั่นคงที่เหมาะสมกับประเทศไทย
82
ทัศนคติของกำลังพลนายสิบของกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 11 ต่อการรักษา ความปลอดภัย
83
บทบาทของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ในทศวรรษหน้า
84
บทบาททหารช่างต่อการพัฒนาประเทศในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
85
บทบาทภาวะผู้นำของผู้บริหารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรในปัจจุบัน
86
ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
87
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก
88
ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัด กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3
89
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์
90
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพช่องปากของกำลังพลทางทหาร
91
ปัญหาหลบหนีเข้าเมือง กับภัยคุกคามความมั่นคง ( ศึกษากรณี จ.จันทบุรีและ จ.ตราด )
92
พลังอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความมั่นคงของชาติ
93
ภาวะผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของผู้บังคับหน่วย
94
มุมมองทางประวัติศาสตร์ไทยกับเพื่อนบ้านในอาเซียน
95
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บังคับกองพันในกองทัพบก
96
ระบบงานวิจัยกองทัพบกสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
97
ระบบสารสนเทศ สายงานส่งกำลังบำรุง ของกองทัพบกที่ยั่งยืน
98
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา ที่เหมาะสมต่อความมั่นคง : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้ว
99
วิถีแห่งนายเรืออากาศ เส้นทางสู่ภาวะผู้นำสมรรถนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
100
สถานการณ์และผลกระทบของบุคคลไร้สัญชาติในประเทศไทย กับการขาดโอกาสได้รับสิทธิทางสังคม
101
สมรรถนะตามหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการรบพิเศษในภารกิจ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
102
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน ของผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
103
สาเหตุของปัญหาคอร์รัปชั่นและแนวทางการแก้ปัญหาในหน่วยงานภาครัฐ
104
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการนำไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
105
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน
106
แนวทางการควบคุมอากาศยานไร้คนขับของหน่วยขึ้นตรง ของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ
107
แนวทางการจัดการหนี้สินของกำลังพลกองทัพบก ด้วยการนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำรงชีวิต
108
แนวทางการจัดหายานพาหนะสายขนส่งของกองทัพบกโดยวิธีการเช่า
109
แนวทางการดำเนินโครงการ “ยุทธสาสมาธิ” การนำวิชาสมาธิ เข้าสู่นักศึกษาวิชาทหาร
110
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาชุดบรรเทาสาธารณภัย กรมการทหารช่าง
111
แนวทางการพัฒนา การเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุนของกองทัพบก
112
แนวทางการพัฒนาการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้มีความมั่นคงด้านอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
113
แนวทางการพัฒนาด้านการข่าว กองทัพภาคที่ 2
114
แนวทางการพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยการทัพบกให้มีวิทยฐานะผู้ทำหน้าที่สอน
115
แนวทางการพัฒนาเรือนจำทหารของกองทัพบก
116
แนวทางการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับกำลังพลในกองทัพบก
117
แนวทางการส่งเสริมการรับรู้บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ ของกำลังพลสำรอง
118
แนวทางกำหนดมาตรการในการดำเนินการด้านภาษีอากรของกิจการสวัสดิการของกองทัพบก
119
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการในภาวะวิกฤต เพื่อความมั่นด้านพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
120
แนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายกำลังพลกองทัพบก