คณาจารย์
ส่วนอำนวยการศึกษา
...
พ.อ. ประภาส แก้วศรีงาม
อจ.อก.สอศ.วทบ.
ส่วนวิชาความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์
...
พ.อ. สุเทพ ยั่งยืน
อจ.อก.สมย.วทบ.
...
พ.อ. คมกฤช อจลานนท์
รอง ผอ.กปศ.สอศ.วทบ.
...
พ.อ.หญิง ณภัค ภัคคะกรณ์
อจ.หก.กศป.สมย.วทบ
...
พ.อ.หญิง นวลสมร จรวงษ์
อจ.หก.กสจ.สมย.วทบ.
...
พ.อ.หญิง มนทิรา ยิ้มสมบุญ
อจ.หก.กศก.สมย.วทบ.
...
พ.อ.หญิง จันทิรา นาคบุญนำ
อจ.หก.กกม.สมย.วทบ.
ส่วนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผนทางทหาร
...
พ.อ. พิชชญาณ พวงทอง
อจ.อก.สยผ.วทบ.
...
พ.อ. ธนันกรกรรณ์ ณ ป้อมเพ็ชร์
อจ.กสยผ.สยผ.วทบ.
...
พ.อ. ทัฬหพงศ์ บำเรอราช
อจ.หก.กยท.สยผ.วทบ.
...
พ.อ.หญิง รัชนินาฏ ถนอมสิน
อจ.กวบ.วทบ. ปฏิบัติหน้าที่ที่ สยผ.วทบ.
...
พ.อ. เจษฎา เหมหาชาติ
อจ.กยท.สยผ.วทบ.
...
พ.อ. พงศ์ปณต อรุณสุวรรณ
อจ.หก.วทบ.
ส่วนการวิจัยและพัฒนาและวิชาบริหาร
...
พ.อ. ยุทธนา ขันทอง
อจ.อก.สวบ.วทบ.
...
พ.อ.หญิง กนิษฐา ฐิติวัฒนา
อก.หก.สวบ.วทบ.
...
พ.อ.หญิง ธัญนุช สิงหพันธุ์
อจ.หก.วทบ.
...
พ.อ.หญิง จิตติมา รวยรื่น
อจ.สวบ.วทบ.
...
พ.อ.หญิง ฉวีวรรณ ตะเภาพงค์
อจ.สวบ.วทบ.