วิสัยทัศน์ ภารกิจ และการจัด
วิสัยทัศน์ : สร้างภูมิปัญญายุทธศาสตร์ ผลิตนักคิด นักบริหาร ที่มีคุณภาพสู่กองทัพ
ภารกิจ : วิทยาลัยการทัพบกได้ถือกำเนิดเมื่อ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2500 โดยอาศัยหลักสูตรวิทยาลัยการทัพบกของสหรัฐ ฯ (United States Army War College) เป็นแนวทาง และได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือความต้องการของกองทัพบกมาโดยลำดับ ปัจจุบันวิทยาลัยการทัพบกมีภารกิจที่ได้รับมอบจากกองทัพบก คือ ให้การฝึก และศึกษา แก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือน ทั้งทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การช่วยรบ และการบริหารในระดับกองทหารขนาดใหญ่ขึ้นไป ตลอดจนกิจการของกระทรวง ทบวง กรม และเหล่าทัพต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับสูงได้ ร่วมมือในการค้นคว้า พัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองทหารขนาดใหญ่ขึ้นไป โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ผังการจัด